Ban thông tin Trung ương cục miền Nam

Phục chế khu căn cứ Ban giao bưu và Ban thông tin Trung ương cục miền Nam tại Tây Ninh.

 

 

 

 

Bài viết khác