Ban thông tin Trung ương cục miền Nam

Công ty Cổ Phần Phú An Gia là đơn vị trúng thầu thi công:  Phục chế khu căn cứ Ban giao bưu và Ban thông tin Trung ương cục miền Nam tại Tây Ninh.

Ông. Phạm Đức Long - Nguyên Giám Đốc Viễn Thông Tp. HCM - Tổng Giám đốc Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam

Ông Trần Thắng Công - Nguyên Giám đốc Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh 

Lễ khởi công ngày 16/12/2012

Sau khi rà phá bom mìn, chặt phá cây rừng để chuẩn bị mặt xây dựng

Bài viết khác