Công bố thông tin

Đại hội Cổ đông Công ty Cổ Phần Phú An Gia ngày 24/05/2019. TM Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định:
* Bổ nhiệm:

+ Ks. Lý Tấn Hân – Trưởng phòng Kế hoạch Công ty làm Phó Giám đốc phụ trách các công trình xây lắp mạng viễn thông và công nghệ thông tin.

+ Ks. Hoàng Đức Hiếu – Phó Trưởng phòng kế hoạch làm Trưởng phòng xây lắp viễn thông (XLVT).

+ Ks. Bùi Quang Trí – Kỹ sư xây dựng làm Trưởng phòng Kiến Trúc – Hạ tầng (KT-HT).

* Tái bổ nhiệm:

+ Ông Nguyễn Hữu Chiến – Phó Giám đốc phụ trách xây lắp công trình kiến trúc – hạ tầng

+ Bà Mai Đức Khánh Dung – Phó Giám đốc phụ trách tài chánh.

+ Bà Lê Thị Lan Kế toán trưởng Công ty.

Bài viết khác